INFORMACIÓ

Quins són els objectius?

Les sessions de Suport a l’Estudi tenen com a prioritat i objectiu:

 • Facilitar eines metodològiques a l’alumnat que ho necessiti per tal que millori les seves tècniques d’estudi.
 • Augmentar l’índex de graduats en ESO i Batxillerat.
 • Reduir l’abandonament escolar precoç.
 • Implementar mesures per tal d’afavorir la conciliació familiar.
 • Potenciar la igualtat d’oportunitats oferint un servei de suport a l’estudi sense cost per les famílies.
 • Contribuir en la millora dels nivells d’ocupabilitat dels i les joves.

On desenvolupem el projecte?

El projecte es duu a terme als centres de secundària dels i les propis/es alumnes. Això implica que l’alumnat disposa d’un espai adient on desenvolupar de manera eficient les seves tasques escolars.

Quina és la nostra tasca?

 • Acompanyem l’alumnat, donant suport per resoldre els dubtes que calgui, però sempre garantint que la feina la facin ells mateixos.
 • Orientem l’alumnat pel que fa a l’aplicació de diverses tècniques d’estudi (elaboració de resums i esquemes, mètodes de memorització, millora de comprensió lectora, resolució de problemes…).
 • Atenem de forma individualitzada els i les alumnes.

Amb això pretenem aconseguir que l’alumnat aprengui a ser autònom/a i guanyi confiança i seguretat en si mateix/a.

Com treballem?

Cada grup classe té un/a docent de referència i dues hores de suport a l’estudi per setmana. Treballem amb grups reduïts de com a màxim deu alumnes, potenciant el treball col·laboratiu entre els/les mateixos/es estudiants per tal que siguin responsables del seu propi aprenentatge.

 

………………………………………………………..

 

¿Cuáles son nuestros objetivos?

Las sesiones de Suport a l’Estudi  tienen como prioridad y objetivo:

 • Facilitar instrumentos metodológicas al alumnado que lo necesite para que mejore sus técnicas de estudio.
 • Aumentar el índice de graduados en ESO y Bachillerato.
 • Reducir el abandono escolar precoz.
 • Implementar medidas que favorezcan la conciliación familiar
 • Potenciar la igualdad de oportunidades ofreciendo un servicio de apoyo al estudio sin coste para las familias.
 • Contribuir en la mejora de los niveles de ocupabilidad de los y las jóvenes.

 

¿Qué hacemos?

El proyecto de apoyo al estudio tiene como objetivo prioritario poner al alcance del alumnado de ESO y de  bachillerato herramientas y estrategias para mejorar sus hábitos de estudio.

¿Dónde se desarrolla el proyecto?

El proyecto se lleva a cabo en los centros de secundaria de los/las propios/as alumnos/as. Esto implica que el alumnado dispone de un espacio adecuado donde desarrollar de forma eficiente sus obligaciones escolares.

¿Cuál es nuestra función?

 • Acompañamos al alumnado, dando apoyo para resolver las dudas que se planteen,  pero siempre garantizando que el trabajo lo hagan por sí mismos/as.
 • Orientamos al alumnado en la aplicación de diferentes técnicas de estudio (elaboración de resúmenes y esquemas, métodos de memorización, mejora de comprensión lectora, resolución de problemas…)
 • Atendemos de forma individualizada al alumnado.

Con ello pretendemos conseguir que el alumnado aprenda a ser autónomo/a y gane confianza y seguridad en sí mismo/a.

¿Cómo trabajamos?

Cada grupo clase tiene un/a docente de referencia y dos horas de apoyo al estudio por semana. Trabajamos con grupos reducidos de como máximo diez alumnos/as, potenciando el trabajo colaborativo entre los/las mismos/as estudiantes para hacerles responsables de su propio aprendizaje.